Direcția de Sănătate Publică

Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţiile de sănătate publică au urmatoarele indatoriri:
– evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.
– prin serviciile de supraveghere medicală, coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.
– în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, organizează activităţi în domeniul medical al sănătăţii publice.
– coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.
– participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.
– organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.
– furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.
– avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.
– desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
– monitorizează afişarea pe site-ul spitalelor publice a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate.
– La cererea unor persoane fizice sau juridice efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii medicale de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

“Prima bogăţie a omului este sănătatea.”

— Ralph Waldo Emerson

Misiune

Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Judetului Constanta in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.
DSP reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local care are in principal urmatoarele atributii:

   • Evalueaza starea de sanatate a populatiei din teritoriul arondat
   • Identifica principalele probleme de sanatate publica si aloca prioritar resursele spre interventiile cu cel mai mare randament in ameliorarea starii de sanatate
   • Evalueaza anual strategiile de control selectate prin prisma progresului realizat in ameliorarea starii de sanatate a populatiei
   • Organizeaza, controleaza si finanteaza programele nationale de sanatate ce se desfasoara in teritoriul arondat
   • Exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii
   • In colaborare cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Constanta coordoneaza serviciul de ambulanta
   • Organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati catastrofe si situatii deosebite
   • Organizeaza, conduc, coordoneaza si raspund de pregatirea retelei sanitare pentru aparare si asistenta medicala in caz de dezastre, epidemii si alte situatii deosebite
   • In colaborare cu autoritatile locale, institutiile de invatamant si organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale organizeaza activitati de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate a populatiei

Conducere

 • Director executiv

  Ec.Schipor Cristina Mihaela

    Director Executiv

  adresa email : director@dspct.ro

  Contacteaza →
 • Director Executiv Adj. Sanatate Publica

  Dr. Iliuta Ramona

    Director Executiv Adj. Sanatate Publica

  Adresa mail: directorsanatate@dspct.ro

  Contacteaza →
 • Director Executiv Adj.Economic

  Ec.Vasile Florina Anca

  Director Executiv Adj.Economic
↑ TOP