Open/Close Menu DSPJ Constanța

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Direcția de Sănătate Publică Constanța, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele D.S.P. Constanța, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de munca/voluntariat şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;

Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, în afara prevederilor legale, este realizată cu acordul persoanei vizate;

Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergere/la uitare, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluţii antivirus actualizate permanent.

  1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform Regulamentului nr. 679 din 2016, beneficiaţi de dreptul la informare (art. 13 si 14), dreptul de acces la date (art. 15), dreptul la rectificarea datelor (art. 16), dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art. 22) dreptul de a vă adresa A.N.S.P.D.C.P. (art. 77), dreptul de a vă adresa justiţiei (79) și dreptul la despăgubiri (art. 82).

  1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Direcția de Sănătate Publică Constanța certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal.

Direcția de Sănătate Publică Constanța utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Direcția de Sănătate Publică Constanța are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Direcția de Sănătate Publică Constanța persoanei în cauză.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai în baza unor prevederi legale exprese.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteţi adresa cu o cerere la dpo@dspct.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Direcția de Sănătate Constanța este operator de date cu caracter personal, avand sediul social în Constanța: Adresa: Str. Aleea Lacramioarei nr.1  , Constanța; Telefon: 0241/838330 Fax : 0241/836649.

Registratura generală: str. Aleea Lăcrămioarei nr. 1;

Serviciul de permanență: str. Aleea Lăcrămioarei nr. 1, tel. 0241/480.939; Mobil: 0728/111.958; Fax: 0241/480.946.

Operatorul este înscris în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal menținut de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 26969

Observaţie
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

CategoryFără categorie

© 2023 - DSPJ Constanța

Pentru urgențe apelați        112